0 0
Theo lĩnh vực văn bản: Chính sách Ưu đãi - Hỗ trợ đầu tư Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 0  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu/93NQ-HĐNDNQ-HĐND30/01/2023QH-HĐND tỉnh Hà TĩnhNghị quyets quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Hà tĩnh; chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2022-2023


54/QĐ-UBND11/01/2023UBND tỉnh Hà TĩnhVề việc cấp kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

8681/QĐ-UBND30/12/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ phê duyệt điều chỉnh một số nôi dung danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách theo NQ 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018; Nghị quyết số 194/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 và Nghị quyết số 255/2020/NQ-HĐND ngày 8/12/2020 của HĐND tỉnh năm 2021( đợt 4)

98/2022/NQ-TTHĐND29/12/2022QH-HĐND tỉnh Hà TĩnhNGHỊ QUYẾT Một số chính sách phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 - 2025

97/2022/NQ-TTHĐND29/12/2022QH-HĐND tỉnh Hà TĩnhNghị quyết một số chính sách hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường giai đoạn 2023-2025


521/KH-UBND29/12/2022UBND tỉnh Hà TĩnhKH thực hiện Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025

91/2022/NQ-TTHĐND29/12/2022QH-HĐND tỉnh Hà TĩnhNGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

98/2022/NQ-TTHĐND29/12/2022QH-HĐND tỉnh Hà TĩnhNGHỊ QUYẾT Một số chính sách phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 - 2025

96/2022/NQ-TTHĐND27/12/2022QH-HĐND tỉnh Hà TĩnhNGHỊ QUYẾT Một số chính sách phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

96/2022/NQ-TTHĐND27/12/2022QH-HĐND tỉnh Hà TĩnhNGHỊ QUYẾT Một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 20258488/QĐ-UBND21/12/2022UBND huyện Cẩm XuyênThực hiện chính sách thôi việc ngay theo Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với viên chức: Lê Thị Thúy; Giáo viên trường THCS Minh Lạc.


2469/QĐ-UBND06/12/2022UBND tỉnh Hà TĩnhQĐ về việc sửa đổi Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng qua hệ thống Bưu điện


2469/QĐ-UBND06/12/2022UBND tỉnh Hà TĩnhQĐ về việc sửa đổi Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng qua hệ thống Bưu điện


194/SY_UBND14/11/2022UBND tỉnh Hà Tĩnh(Y sao) Quyết định Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng


7322/QĐ-UBND11/11/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc phê duyệt danh sách học sinh được hỗ trợ tiền ăn trưa, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, chính sách đối với người khuyết tật học kỳ 1 năm học 2022-2023

5405/QĐ-UBND14/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ cấp kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội

5405/QĐ-UBND14/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ cấp kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội

5391/QĐ-UBND13/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênQuyết định về việc bổ sung, thay đổi thành viên Đoàn công tác kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện các chính sách năm 2022 theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021, Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện

/84NQ-HĐNDNQ-HĐND31/08/2022QH-HĐND tỉnh Hà TĩnhNghị quyết Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh giai đoạn 2022-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

87/NQ-TTHĐND30/08/2022QH-HĐND tỉnh Hà TĩnhNghị quyết quyết định, điều chỉnh, bãi bỏ chủ đầu tư một số dự án đầu tư công và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-20254732/UBND-NL524/08/2022UBND tỉnh Hà TĩnhV/v hướng dẫn bổ sung về chính sách phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn theo Nghị quyết 51/2021/NQ-HĐND.

4036/QĐ-UBND09/08/2022UBND huyện Cẩm Xuyên4036 QĐ về việc giao kế hoạch thực hiện hổ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025 năm 2022 quy định tại khoản 1 và khoản 2, nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngay 27/12/2021 của HĐND huyện

68/2022/NQ-TTHĐND09/08/2022QH-HĐND tỉnh Hà TĩnhNGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Tĩnh

70/NQ-TTHĐND02/08/2022QH-HĐND tỉnh Hà TĩnhNghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

72/2022/NQ-TTHĐND02/08/2022QH-HĐND tỉnh Hà TĩnhNghị quyết quy định một số chính sách giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

70/NQ-TTHĐND02/08/2022QH-HĐND tỉnh Hà TĩnhNghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

2089/UBND-KTHT28/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ theo Nghị quyết số 252/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

71/2022/NQ-HĐND27/07/2022QH-HĐND tỉnh Hà TĩnhNGHỊ QUYẾT Một số cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực Y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2025
1834/UBND-KTHT04/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 về chính sách hỗ trợ di dời công trình vệ sinh 1 ngăn, 2 ngăn không hợp vệ sinh, xây dựng công trình vệ sinh tự hoại

2851/QĐ-UBND10/06/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ phê duyệt hộ gia đình chinh sách xã hội không thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện quý I năm 2022