0 525
Theo lĩnh vực văn bản: Ngân sách, nguồn vốn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 525  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu

206/QĐ-UBND28/09/2022UBND xã Cẩm LộcQuyết định v/v phân bổ bổ sung dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách xã Cẩm Lộc năm 2022

4454/QĐ-UBND29/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Nguyễn Trọng Nam

4456/QĐ-UBND29/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Dương Văn Lượng

4457/QĐ-UBND29/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Lê Minh Tiến

4458/QĐ-UBND29/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Nguyễn Hữu Dương

4452/QĐ-UBND29/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Nguyễn Thị Thai

4254/QĐ-UBND19/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Bùi Quang Dũng

4255/QĐ-UBND19/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Nguyễn Thị Xuân

4256/QĐ-UBND19/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Nguyễn Thị Xân

4257/QĐ-UBND19/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Võ Hữu Cẩm

4241/QĐ-UBND18/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng ông Phan Ngọc Tưởng

4242/QĐ-UBND18/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Ông Nguyễn Đình Hùng

4243/QĐ-UBND18/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Ông Võ Văn ĐỈnh

4244/QĐ-UBND18/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Ông Trần Minh Hứa

4245/QĐ-UBND18/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng bà Hoàng Thị Mận

4246/QĐ-UBND18/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng bà PHan Thị Lương

4247/QĐ-UBND18/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng bà PHan Thế Phong

4248/QĐ-UBND18/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Ông Nguyễn Văn Nhị

4249/QĐ-UBND18/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Ông Lê Văn Hòa

4252/QĐ-UBND18/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Nguyễn Thị Minh

4459/QĐ-UBND18/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Nguyễn văn Hiệu

4253/QĐ-UBND18/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Hoàng Văn Tuân

4157/QĐ-UBND18/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Hoàng Văn Phong

4213/QĐ-UBND15/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ Trợ cấp xã hội hàng tháng bà Trần Thị Tiếp

4168/QĐ-UBND15/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ Trợ cấp xã hội hàng tháng bà Ông Lương Hữu Tứ

4168/QĐ-UBND15/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ Trợ cấp xã hội hàng tháng bà Nguyễn Thị Kỷ

4167/QĐ-UBND15/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ Trợ cấp xã hội hàng tháng ông Trần ĐÌnh sáng

4166/QĐ-UBND15/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ Trợ cấp xã hội hàng tháng ông Hoàng Anh Tuấn

4159/QĐ-UBND15/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng ông Lê duy Khóa

4158/QĐ-UBND15/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng bà Đinh Thị Xuân