0 234
Theo lĩnh vực văn bản: Văn bản góp ý Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 234  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu

2851/UBND-TCKH17/08/2023UBND huyện Cẩm XuyênV/v góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

2859/UBND-NN17/08/2023UBND huyện Cẩm XuyênGóp ý dự thảo văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo bề vững trong giai đoạn hiện nay.

2833/UBND-TNMT16/08/2023UBND huyện Cẩm XuyênV/v góp ý Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản.
1064/SNV-CCVC14/06/2023Các Sở, ngành cấp tỉnhĐề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch Triển khai Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023 - 2027

1205/SGDĐT-TCCB13/06/2023Các Sở, ngành cấp tỉnhV/v góp ý Dự thảo Đề án sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông
139/ĐĐBQH13/06/2023Các Sở, ngành cấp tỉnhLấy ý kiến góp ý dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở645/STP-XDKT&TDTHPL13/06/2023Các Sở, ngành cấp tỉnhV/v đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về đảm bảo kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (lần 2)

1977/UBND-KTHT13/06/2023UBND huyện Cẩm Xuyêngóp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định 08/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh


1962/UBND-TNMT12/06/2023UBND huyện Cẩm XuyênV/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

1951/UBND-NN12/06/2023UBND huyện Cẩm Xuyêngóp ý dự thảo Chiến lược phát triển khuyến nông đến năm 2030,định hướng đến năm 2050

1973/UBND-LĐTBXH12/06/2023UBND huyện Cẩm XuyênVề việc góp ý hồ sơ trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023

1952/UBND-NN12/06/2023UBND huyện Cẩm Xuyêngóp ý dự thảo “Đề án phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung đảm bảo truy suất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030”

1960/UBND-TNMT12/06/2023UBND huyện Cẩm XuyênVề góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 20501552/SNN-BVTV09/06/2023Các Sở, ngành cấp tỉnhV/v góp ý dự thảo “Đề án Phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030

1933/UBND-VHTT09/06/2023UBND huyện Cẩm XuyênV/v góp ý dự thảo Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh và Bộ tiêu chí lĩnh vực nổi trội về Chuyển đổi số trong thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh1939/UBND-VP09/06/2023UBND huyện Cẩm XuyênVề việc góp ý dự thảo Kế hoạch thí điểm thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến

1932/UBND-GDĐT09/06/2023UBND huyện Cẩm XuyênGóp ý dự thảo Thông tư của Bộ GD&ĐT

1947/UBND-TCKH09/06/2023UBND huyện Cẩm XuyênV/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 53/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính

2910/UBND-NL408/06/2023Các Sở, ngành cấp tỉnhV/v giao góp ý dự thảo “Đề án Phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030”

1913/UBND-LĐTBXH08/06/2023UBND huyện Cẩm XuyênGóp ý dự thảo kế hoạch phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030

1905/UBND-LĐTBXH07/06/2023UBND huyện Cẩm XuyênVề việc góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ công tác cai nghiện

1894/UBND-TCKH07/06/2023UBND huyện Cẩm XuyênVề việc góp ý Dự thảo Nghị quyết sửa đổi quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh


1897/UBND-VP07/06/2023UBND huyện Cẩm XuyênCV giao góp ý Dự thảo văn bản của UBND tỉnh thực hiện công tác phòng, chống đuối nước

1906/UBND-TCKH07/06/2023UBND huyện Cẩm XuyênVề việc góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định biểu mẫu, thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm, dự toán, phân bổ ngân sách và quyết toán ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn QTNS địa phương813/SKHCN-TĐC06/06/2023Các Sở, ngành cấp tỉnhVv góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án 996 “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

1884/UBND-LĐTBXH06/06/2023UBND huyện Cẩm XuyênVề việc góp ý hồ sơ trình Dự thảo Nghị quyết sữa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND

1883/UBND-TP06/06/2023UBND huyện Cẩm XuyênVề việc góp ý kế hoạch thực hiện Nghị quyết 77 của CP


2784/UBND-NC305/06/2023Các Sở, ngành cấp tỉnhV/v góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản

1854/UBND-LĐTBXH05/06/2023UBND huyện Cẩm XuyênV/v góp ý dự thảo sửa đổi một số điều Nghị quyết 72/2022/NQ-HĐND

1870/UBND-KTHT05/06/2023UBND huyện Cẩm Xuyêncv.góp ý dự thảo Văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ