0 207
Theo lĩnh vực văn bản: Cải cách hành chính Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 207  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu

157/BC-UBND16/05/2023UBND xã Cẩm LộcBáo cáo kết quả công tác xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến từ năm 2021 đến nay


154/TB-UBND11/05/2023UBND xã Cẩm LộcThông báo kết quả kiểm tra đột xuất về việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ tại đơn vị


147/BC-UBND25/04/2023UBND xã Cẩm LộcBáo cáo kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân,doanh nghiệp khi giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Lộc tháng 4 năm 2023

135/KH-UBND13/04/2023UBND xã Cẩm LộcKHDuy trì và áp dụng cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 xã Cẩm Lộc năm 2023

113/KH-UBND03/04/2023UBND xã Cẩm LộcKế hoạch thực hiện Chương trình số 71-CTr/HU ngày 17/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 26/5/2022 của Tỉnh ủy

106/KH-UBND30/03/2023UBND xã Cẩm LộcKế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính nhà nước năm 2023

97/KH-UBND22/03/2023UBND xã Cẩm LộcKH theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn xã năm 2022

75/KH-UBND10/03/2023UBND xã Cẩm LộcKế hoạch thực hiện công tác Tư pháp năm 2023


57/BC-UBND27/02/2023UBND xã Cẩm LộcKết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Lộc tháng 2 năm 2023

55/KH-UBND23/02/2023UBND xã Cẩm LộcSiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức, người hợp đồng lao động làm việc trong cơ quan UBND xã năm 2023

858/QĐ-UBND23/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQuyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện

11/TCT16/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênBC kết quả thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn

27/TB-UBND09/02/2023UBND xã Cẩm LộcThông báo về việc phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức và không chuyên trách khối Ủy ban năm 2023

281/UBND-NV09/02/2023UBND huyện Cẩm Xuyên281 Công văn về việc khắc phục tồn tại, hạn chế và các tiêu chí bị trừ điểm trong thực hiện CCHC năm 2022 và triển khai kế hoạch CCHC năm 2023

247/UBND-NV08/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênCông văn về việc Cung cấp danh sách cán bộ trả lời phiếu ĐTXHH xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2022

13/KH-UBND07/02/2023UBND xã Cẩm QuanKế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023

14/KH-UBND07/02/2023UBND xã Cẩm QuanKế hoạch Tự kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023


225/UBND-VHTT06/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênV/v tổ chức Ngày hội chuyển đổi số tại xã Nam Phúc Thăng1/KH-HĐTĐKT03/02/2023UBND xã Cẩm Lộckế hoạch phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023, cam kết thi đua và đăng ký danh hiệu thi đua năm 2023
215/KH-UBND03/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênXây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính, sự nghiệp huyện Cẩm Xuyên năm 2023

23/KH-UBND31/01/2023UBND xã Cẩm LộcKế hoạch tuyên truyền CCHC trên đia bàn xã Cẩm Lộc năm 2023

179/UBND-KTHT31/01/2023UBND huyện Cẩm XuyênLựa chọn trường Trung học cơ sở xây dựng Kế hoạch áp dụng HTQLCL ISO 9001 năm 2023


37/GM-UBND31/01/2023UBND huyện Cẩm XuyênGiấy mời tổng kết cuộc thi tìm hiểu về CCHC và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 (nhờ văn thư lấy lại bản này)

21/KH-UBND30/01/2023UBND xã Cẩm LộcKế hoạch tự kiểm tra công tác Cải cách hành chính nhà nước năm 2023

19/QĐ-UBND30/01/2023UBND xã Cẩm LộcQuyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã Cẩm Lộc năm 2023

6/KH-UBND26/01/2023UBND xã Cẩm QuanKế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023

355/QĐ-UBND18/01/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ kiện toàn tổ công tác và tổ giúp việc triển khai Đề án" phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030


28/KH-TCTĐA0618/01/2023UBND huyện Cẩm XuyênKế hoạch kiểm tra giám sát việc triển khai các phương thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết thủ tục hành chính,dịch vụ công

327/QĐ-UBND17/01/2023UBND huyện Cẩm XuyênQuyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Cẩm Xuyên năm 2023


138/KH-UBND17/01/2023UBND huyện Cẩm XuyênKế hoạch chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2023-2025